Orientavimosi Sporto Klubas "SAKAS"
 

Jau galite prisijungti prie orientavimosi sporto entuziastø pokalbiø kanalo!

2020m. Birelio 2d.

Naujienos e-patu
 

      
Orientavimosi sporto klubas SAKAS

     Elitinis Lietuvos Orientavimosi sporto klubas, iðugdæs Lietuvos èempionus bei prizininkus. Itin stipri klubo nariø komandinë dvasia, draugiðkumas, pasiaukojimas, palaikymas bei meilë sportui - tai SAKAS. Skaitykite, domëkitës, sekite naujienas, raðykite mums!
 
 
TITULINIS
Naujienos
FORUMAS
Diskusijos apie orientavimosi sport
STRAIPSNIAI
Straipsniai orientavimosi sporto temomis
GALERIJA
Nuotraukos
EMLAPIAI
Varyb emlapiai, prabgimai
NARIAI
SAKAS klubo nariai ...
VARYBOS
Masins varybos, rezultatai
APIE SAKAS.LT
Informacija apie klub
DRAUGAI - REMJAI
Draugai, kiti klubai, partneriai, remjai
NAUJIENOS

2007-07-17 22:15:36

BTA dienos Ðiauliuose, nuostatai

Plaiau ...

2006-04-03 13:14:08

Azimutas 2006
Plaiau ...

2006-04-03 10:05:41

Kvietimas á Bubiø Pavasará 2006

Plaiau ...

2006-01-16 01:21:44

Keletas þemëlapiø ið Daugpilio èempionato
Plaiau ...

2005-12-21 02:20:39

Vytenio prieðkalëdiniai màstymai apie O-sportà
Plaiau ...

2005-12-21 01:36:20

OSK Sakas gimtadienio ðventë Gitanos sodyboje
Plaiau ...

2005-11-24 09:59:58

Naktinë treniruotë Bukèiuose
Plaiau ...

2005-09-02 10:14:04

Lietuvos MTB-O rinktinë iðvyksta á Pasaulio Èempionatà

Plaiau ...

2005-09-02 10:26:10

Vytenis Aleksandraitis: Gráþtant ir sugráþus ið kelionës
Plaiau ...

2005-08-08 09:08:03

Dar keletas Vytenio kelionës naujienø ir pamàstymø apie orientavimosi sportà
  Toliau �

Pokalbiai | Atsiliepimai | Nuorodos | Apie svetain | Kontaktai

 

2004 - Sakas.lt