Orientavimosi Sporto Klubas "SAKAS"
 

Jau galite prisijungti prie orientavimosi sporto entuziastø pokalbiø kanalo!

2018m. Birelio 25d.

Naujienos e-patu
 

      
Orientavimosi sporto klubas SAKAS

     Elitinis Lietuvos Orientavimosi sporto klubas, iðugdæs Lietuvos èempionus bei prizininkus. Itin stipri klubo nariø komandinë dvasia, draugiðkumas, pasiaukojimas, palaikymas bei meilë sportui - tai SAKAS. Skaitykite, domëkitës, sekite naujienas, raðykite mums!
 
 
TITULINIS
Naujienos
FORUMAS
Diskusijos apie orientavimosi sport
STRAIPSNIAI
Straipsniai orientavimosi sporto temomis
GALERIJA
Nuotraukos
EMLAPIAI
Varyb emlapiai, prabgimai
NARIAI
SAKAS klubo nariai ...
VARYBOS
Masins varybos, rezultatai
APIE SAKAS.LT
Informacija apie klub
DRAUGAI - REMJAI
Draugai, kiti klubai, partneriai, remjai
NAUJIENOS

2005-07-17 00:43:37

Vytenio kelionës ir pamàstymai
Plaiau ...

2005-07-17 00:17:40

Vytenio kelionë per Lenkijà 4 dalis
Plaiau ...

2005-07-14 13:58:28

Vytenio kelionë per Lenkijà 3 dalis
Plaiau ...

2005-07-12 00:53:53

Vytenio kelionë per Lenkijà 2 dalis
Plaiau ...

2005-07-10 13:20:42

DVIRAÈIU PO EUROPÀ
Plaiau ...

2005-06-18 20:03:49

Sustabdykime jaunimo sporto griûtá!

2005-06-16 01:06:59

Pasaulio kariðkiø èempionatas. Lietuvos kariðkiø sëkmë.

Plaiau ...

2005-06-12 19:45:22

CISM 2005 - Lappeeranta, Suomija. Pirmasis lietuvaièiø medalis
Plaiau ...

2005-06-02 01:28:59

Svajûnas Ambrazas laimëjo Lietuvos bëgimo kalnais èempionatà

Plaiau ...

2005-05-27 19:00:38

2005 Ðiaurës ðaliø èempionatas
Plaiau ...
� Atgal | Toliau �

Pokalbiai | Atsiliepimai | Nuorodos | Apie svetain | Kontaktai

 

2004 - Sakas.lt