Orientavimosi Sporto Klubas "SAKAS"
 

Jau galite prisijungti prie orientavimosi sporto entuziastø pokalbiø kanalo!

2018m. Rugsjo 23d.

Naujienos e-patu
 

      
Orientavimosi sporto klubas SAKAS

     Elitinis Lietuvos Orientavimosi sporto klubas, iðugdæs Lietuvos èempionus bei prizininkus. Itin stipri klubo nariø komandinë dvasia, draugiðkumas, pasiaukojimas, palaikymas bei meilë sportui - tai SAKAS. Skaitykite, domëkitës, sekite naujienas, raðykite mums!
 
 
TITULINIS
Naujienos
FORUMAS
Diskusijos apie orientavimosi sport
STRAIPSNIAI
Straipsniai orientavimosi sporto temomis
GALERIJA
Nuotraukos
EMLAPIAI
Varyb emlapiai, prabgimai
NARIAI
SAKAS klubo nariai ...
VARYBOS
Masins varybos, rezultatai
APIE SAKAS.LT
Informacija apie klub
DRAUGAI - REMJAI
Draugai, kiti klubai, partneriai, remjai
Azimutas 2006
Komentarai (1)
Paskelb�: Liuba

                                                                                                 Tvirtinu:  OSK „Sakas“ pirmininkas

                                                                                                                              Svajûnas Ambrazas

 

 

               Ðiauliø m. masinës orientavimosi sporto varþybos

                              „Azimutas 2006“

                               NUOSTATAI

 

1. Tikslas ir uþdaviniai

Populiarinti orientavimosi sportà Ðiauliø kraðte, padëti pasiruoðti Lietuvos OS varþyboms, skatinti þmones aktyviai gyventi.

 

2. Laikas, vieta, vadovavimas

Varþybas vykdo orientavimosi sporto klubas „Sakas“ (www.sakas.lt; tel.:8-69959194). Varþybos vyksta kiekvienà balandþio, geguþës ir rugsëjo treèiadiená Kurtuvënø regioninio parko teritorijoje.                    Startas 17.00-19.00, finiðas iki 19.30.

 

3. Dalyviai

Visi norintys ir galintys. Amþiaus grupæ ir trasos sudëtingumà dalyvis pasirenka pats. Yra tokios grupës:      V (vyrai) ir M (moterys) A, B, C, 18, 16, 14, 12, Maþiai.

 

4. Rezultatø nustatymas ir apdovanojimas

Kiekviename Azimutas 2005 ture dalyviai gauna taðkus apskaièiuojamus taip: 1 vieta – 100 tðk, toliau pagal formulæ: Taðkai = Nugalëtojo laikas padalintas ið Dalyvio laiko ir padauginta ið 100. Sezono nugalëtojas kiekvienoje amþiaus grupëje nustatomas pagal taðkø sumà, surinktà ið 9-iø geriausiø rezultatø, pasiektø per pirmuosius 12 turø. Pagerbti bus taip pat tie dalyviai, kurie startuos visuose turuose. Apdovanojimas vyks paskutinio turo metu, pradþia 18.30. Visi dalyviai, startavæ penkiuose ir deðimtyje turø, bus apdovanoti suvenyrais.

 

5. Dalyviø priëmimo sàlygos

Varþybos vykdomos Salduvëje ir Kurtuvënø regijoninio parko teritorijoje. Automobiliai parkuojami organizatoriø nurodytose vietose, persirengimo kabinø ar kambariø nëra. Daliniam varþybø finansavimui dalyviai moka starto mokestá – 3,-Lt, moksleiviai – 2,-Lt, MAZIAI – 1,-Lt.

Þemëlapio kaina varþybø vietoje – 3,-Lt. Dalyviai gali startuoti ir su savo þemëlapiais.

 

6. Varþybø vietos

 1. Balandþio  5d. – Salduvë (prie piliakalnio)
 2. Balandþio 12d. – Bubiai ( 1km link Kryþkalnio)
 3. Balandþio 19d. – Vainagiai
 4. Balandþio 26d. – Paraudþiai
 5. Geguþës   3d.   – Jadvygava
 6. Geguþës  10d.  – Linartai
 7. Geguþës  17d.  – Jadvygava-Ðona
 8. Geguþës  24d.  – Jautmalkë
 9. Geguþës  31d.  – Juodlë
 10. Rugsëjo    6d.   – Naisiai
 11. Rugsëjo   13d.  – Juodlë
 12. Rugsëjo   20d.  – Pageluvis
 13. Rugsëjo   27d.  – Bubiai

 

 

 

 

Komentarai (1)
laima 2007-05-15 11:58:31
kur esat kad butui vietoi kokioj.

Pokalbiai | Atsiliepimai | Nuorodos | Apie svetain | Kontaktai

 

2004 - Sakas.lt