Orientavimosi Sporto Klubas "SAKAS"
 

Jau galite prisijungti prie orientavimosi sporto entuziastø pokalbiø kanalo!

2018m. Birelio 25d.

Naujienos e-patu
 

      
Orientavimosi sporto klubas SAKAS

     Elitinis Lietuvos Orientavimosi sporto klubas, iðugdæs Lietuvos èempionus bei prizininkus. Itin stipri klubo nariø komandinë dvasia, draugiðkumas, pasiaukojimas, palaikymas bei meilë sportui - tai SAKAS. Skaitykite, domëkitës, sekite naujienas, raðykite mums!
 
 
TITULINIS
Naujienos
FORUMAS
Diskusijos apie orientavimosi sport
STRAIPSNIAI
Straipsniai orientavimosi sporto temomis
GALERIJA
Nuotraukos
EMLAPIAI
Varyb emlapiai, prabgimai
NARIAI
SAKAS klubo nariai ...
VARYBOS
Masins varybos, rezultatai
APIE SAKAS.LT
Informacija apie klub
DRAUGAI - REMJAI
Draugai, kiti klubai, partneriai, remjai

BTA dienos Ðiauliuose, nuostatai

Komentarai (7)
Paskelb�: Liuba
 

ORIENTAVIMOSI SPORTO VARÞYBØ  N U O S T A T A I
I. TIKSLAS IR UÞDAVINIAI
1. Surengti orientavimosi varþybas, tapsianèias "BTA dienos Ðiauliuose" ðventës dalimi.
2. Siekti turiningo suaugusiøjø bei jaunimo laisvalaikio uþimtumo. Iðaiðkinti stipriausius orientacininkus mieste.
3. Tobulinti orientavimosi ágûdþius sprinto trasose.
II. LAIKAS IR VIETA
4.Varþybos vykdomos:  Rugpjûèio 4d.  13 val.  Ðiauliø miesto centrinëje aikðtëje.
III. VADOVAVIMAS
5.Varþybø uþsakovas:  BTA draudimas
    Varþybas vykdo:       Orientavimosi sporto klubas "SAKAS"  

                                         Ðiauliø Jaunøjø Turistø Centras

STARTO PROTOKOLAI

VARÞYBØ REZULTATAI

VARÞYBØ ÞEMËLAPIS

Vyr. Teisëjas      Donatas Mickus                                                                                                                                              
Vyr. Sekretorius Evaldas Liekmanis
Distancininkai:   Donatas Mickus , Evaldas Liekmanis
IV. DALYVIAI
6. Amþiaus grupës:  M-V-21(1988-ir vyresni); M,V-18(1989-1990);
M,V-16(1991- 1992), M,V-14(1993-1994 ir jaunesni).
V.PROGRAMA
7. Orientavimasis sprinto trasose
Startas 13.00 val. Starto vieta  Ðiauliø miesto pagrindinë aikðtë, ðalia maþosios scenos. Trasa nurodyta kryptimi.
VI. REZULTATØ NUSTATYMAS
8. Laimi dalyvis greièiausiai áveikæs distancijà (kiekvienoje amþiaus grupëje).
VII. APDOVANOJIMAS
Varþybø nugalëtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais, medaliais. Loterija: kiekvienas dalyvis dalyvauja loterijoje, kurioje bus galima laimëti kelionæ ðeimai á pasirinktà Europos ðalá (Prancûzija, Slovakija, Vengrija). Dalyvauja tik orientacininkai. Vaikø grupëse pirmø vietø laimëtojai gaus bilietus á naujàjá Vilniaus vandens parkà.
VIII. PARAIÐKOS
11.Apie dalyvavimà varþybose( vardà, pavardæ, amþiaus grupæ ) praneðti orientavimosi klubui "SAKAS"
 
donatas@sakas.lt   tel. 867001361. iki 2007 08 02 . Tolesnë registracija - varþybø vietoje esant laisvoms vietoms.
"BTA Draudimas" Ðiauliai, …..
IX.SVEIKATOS IR SAUGUMO REIKALAVIMAI
Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad jø sveikatos bûklë leidþia jiems dalyvauti tokio pobûdþio sportinëse
varþybose, dalyvis pats atsako uþ savo sveikatos bûklæ varþybø metu ir po jø, bei ásipareigoja jokiø pretenzijø
organizatoriams nereikðti.
Dalyvis varþybø metu ásipareigoja laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanèiø keliø eismo taisykliø.
X. INFORMACIJA

Donatas Mickus
donatas@sakas.lt   tel. 867001361
www.sakas.lt

Komentarai (7)
Gitance 2007-08-08 12:20:16
Keletas nuotraukø ið ðventinio renginio (orientacininkai 9-10 psl.): www.bta.lt/btadienos2007
Gitance 2007-07-29 18:31:30
Visà informacijà apie ðventiná renginá rasite BTA Draudimas puslapyje www.bta.lt
ings 2007-07-27 13:23:15
o koncertas ir fejerverkai irgi siauliu centrineje aiksteje
Donatas 2007-07-26 22:18:33
Trasa eis taip, kad sankryþø su ðviesaforais kirsti nereikës, bus uþdaryta keletas pagrindiniø gatviø, o tose vietose kur bus pavojingiausia stovës policijos pareigûnas ir pristabdys maðinø eisma. Ðis punktas tam, kad visus truputi sudrausmintu neðokti maðinoms po "ratais".
Justinas 2007-07-26 15:08:44
Nuostatuose parasyta, kad reiks laikytis keliu eismo taisykliu. Turiu klausima. Jei degs raudonas sviesaforo signalas, ar reikes laukti zalio?:>
Donatas 2007-07-20 13:21:04
Trasos ilgiai dar nera aiskus, bet tai bus sprinto trasa ir tikrai neilgesne nei 3km. Kontrolinis laikas 1:30val. Starto vieta Ausros alejos ir Tilzes gatviu sankryzos aiksteje.
baltoji meshkute 2007-07-20 12:29:12
Sveiki, klausimai BTA varzybu rengejams 1.planuojamos trasos ilgis M21 2.numatytas kontrolinis laikas 3.centrines pagrindines aikðtes adresas-vieta 4.gal galima veteranei paliegielei startuoti pradzioje laukiu atsakymo,noreciau dalyvauti

Pokalbiai | Atsiliepimai | Nuorodos | Apie svetain | Kontaktai

 

2004 - Sakas.lt